Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu nakladatelství-kmen.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti Nakladatelství Kmen spol. s r.o., IČ: 039 26 419, DIČ: CZ 039 26 419 (dále jen "prodávající"), na adrese www.nakladatelstvi-kmen.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Nakladatelství Kmen nezasílá zákazníkům žádné nabídky, reklamy, upozornění ani jiné spamy.

 2. Údaje při registraci slouží výhradně pro účely fakturace, cizincům pak k uplatnění nároku na odpočet DPH, případně pro rychlou reklamaci (pokud by Vám třeba pošta zásilku poškodila či byste v ní našli nějakou chybu tiskárny – vždy Vám vadný produkt vyměníme).

 3. Data registrace jsou uložena v kódované formě výlučně na externím serveru, nakladatelství je neposkytuje v žádné podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

 4. Data slouží pro vyčíslení celkového počtu objednávek a stažení sloužícím pro statistiky Ministerstva kultury, které je nakladatelství povinno poskytovat ze zákona. Data, která nejsou nutná pro registraci (tj. nejsou označena červenou hvězdičkou), slouží výlučně pro interní anonymní statistiku, která je určena pro vylepšování služeb zákazníkům.

 5. Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele internetového obchodu na e-mailové adrese info@nakladatelstvi-kmen.cz

 6. Registrací na stránkách internetového obchodu nakladatelství-kmen.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o sobě a svých nákupech. Provozovatel internetového obchodu nakladatelství-kmen.cz zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu platných zákonů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

 7. Prodávající nabízí na stránkách www.nakladatelstvi-kmen.cz neperiodické publikace (dále jen zboží).

 8. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

 9. Ceny uvedené na www.nakladatelstvi-kmen.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné.

 10. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 11. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

 12. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.nakladatelstvi-kmen.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 13. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

 14. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

 15. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem bez zbytečného odkladu.

 16. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

 17. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

 18. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 19. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci systému nakladatelství-kmen.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 20. Kupující má právo dle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

 21. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

 22. Dodací lhůta:
  Dodací lhůta činí zpravidla max. deset pracovních dnů od obdržení objednávky.
  Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

 23. Způsob dodání:
  Balíkem či balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.
  Nakladatelství Kmen neprovozuje kamenný obchod, osobní odběr není možný, vyjma objednávek nad 10 ks, které je pak možno si po předchozí domluvě e-mailem vyzvednout na adrese nakladatelství.

 24. Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na území České republiky poštovné a balné ve výši 79 Kč.

 25. Způsob platby:
  Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:
  dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného);
  platba předem převodem na účet (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného).

 26. Ke každé objednávce je automaticky vystaven platební doklad.

 27. Částka 79 Kč bude navýšena o rozdíl mezi touto částkou a částkou účtovanou Českou poštou za zboží dopravené do zahraničí ve výši dle aktuálního ceníku České pošty.

 28. Rozpor s kupní smlouvou:
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 29. Záruční podmínky:
  V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
  Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší, a začíná běžet dnem převzetí zboží.
  Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

 30. Práva plynoucí ze záruky:
  Kupující při uplatnění záruky má:
  jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;
  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;
  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;
  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

 31. Vyřízení reklamace:
  Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: info@nakladatelstvi-kmen.cz nebo poštou na adresu sídla prodávajícího: Nakladatelství Kmen, Nová 325, 68352 Křenovice.
  Nakladatelství Kmen neprovozuje kamenný obchod, osobní reklamace není možná.
  Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady, a v případě zaslání reklamace poštou, doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).
  Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
  Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
  Doba od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

 32. Provozovatel internetového obchodu nakladatelství-kmen.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.

 33. Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

 34. Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li jej o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do tří pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

 35. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

 36. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

 37. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. října 2015 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.